Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Základné údaje

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti

 

iDry SK s. r. o. (ďalej len „spoločnosť iDry SK“)

Záhradnícka 46

Bratislava 821 08

IČO: 46 355 944

DIČ: 2023341606

IČ DPH: SK2023341606

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 75925/B

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

číslo účtu: 2934850753/0200

IBAN: SK3302000000002934850753

SWIFT: SUBASKBX

pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez web, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.prirodnacistickavzduchu.sk.

 

Definície základných pojmov

 

1. Web

 

web je internetový obchod spoločnosti iDry SK umiestnený na internetovej stránke www. prirodnacistickavzduchu.sk umožňujúci nakupovanie služieb ponúkaného spoločnosťou iDry SK na uvedenej stránke.

 

2. Registrácia

 

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania webu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované spoločnosťou iDry.sk (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách atď.).

 

3. Kupujúci (konečný spotrebiteľ, sprostredkovateľ)

 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať službu cez web a uzavrieť so spoločnosťou iDry SK kúpnu zmluvu ohľadom služby ponúkaného cez web, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez web a odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti iDry SK.

Konečný spotrebiteľ nakupuje služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Sprostredkovateľ je kupujúci, ktorý službu nakupuje za účelom ďalšieho podnikania a je zapísaný v Obchodnom alebo Živnostenskom registri SR.

 

4. Objednávkový formulár

 

Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednanej služby, kúpnu cenu objednanej služby vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) služby a cenu za doručenie (prepravu) služby do miesta dodania.

 

5. Objednávka

 

Je návrh kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti iDry SK (e-mailom doručené potvrdenie o prijatí objednávky spolu s jej znením). Kúpna zmluva nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti iDry SK neznamenajú prijatie návrhu.

 

6. Aktuálna ponuka služieb

 

Aktuálna ponuka služieb je ponuka služieb zverejnená na internetovej stránke www. prirodnacistickavzduchu.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie služby (napr. názov, špecifikáciu služby, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej

ponuky služieb (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www. prirodnacistickavzduchu.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky služieb sa táto zmena nevzťahuje.

 

Objednávka

 

1.         Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www. prirodnacistickavzduchu.sk a jeho odoslaním cez web.

 

2.         Objednávka obsahuje tiež:

 

•          vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

•          vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

•          udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.  o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti iDry SK,

•          vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

3. Kupujúci si môže vybrať z dvoch spôsobov objednania služby:

•          bez registrácie, vyplnením objednávkového formuláru,

•          s registráciou, vyplnením elektronického formuláru určeného pre registráciu. Kupujúci s registráciou nemusia pri ďalších objednávkach vypĺňať osobné údaje požadované v objednávkovom formulári.

 

4.         Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 

•          odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany spoločnosti iDry SK,

•          márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu,

•          spoločnosť iDry SK je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

 

Kúpna cena služby

 

1. Kúpna cena za objednanú službu je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti iDry SK.

 

2. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Kúpna cena služby nezahŕňa náklady na prepravu služby zo skladu spoločnosti iDry SK do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy služby do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

 

3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, alebo do zvoleného dátumu spoločnosťou iDry SK, pokiaľ pri konkrétnej službe nie je uvedené inak.

 

Platobné podmienky

 

1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti iDry SK a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní služby:

•          prevodným príkazom – platba na účet spoločnosti iDry SK pred dodaním služby na základe faktúry vystavenej spoločnosťou iDry SK

•          v hotovosti - pri osobnom odbere služby pracovníkovi spoločnosti iDry SK

 

2. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti iDry SK uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet spoločnosti iDry SK sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

 

3. Zásielka s objednanou službou vždy obsahuje daňový doklad (faktúru).

 

4. Služba zostáva majetkom spoločnosti iDry SK až do jeho úplnej úhrady kupujúcim.

 

Dodacia lehota

 

1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť iDry SK povinná dodať kupujúcemu službu je uvedená v aktuálnej ponuke služieb a v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v aktuálnej ponuke služieb a v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť iDry SK dodať službu kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky.

 

2. S rôznymi spôsobmi dodania služieb, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania služby je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

 

3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti iDry SK začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti iDry SK za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

Miesto dodania

 

1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

 

Dodacie podmienky

 

1. Záväzok spoločnosti iDry SK dodať službu je splnený odovzdaním objednanej služby kupujúcemu v mieste dodania. Dodanie a prevzatie služby je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží.

 

2. Záväzok spoločnosti iDry SK dodať službu sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť iDry SK bola pripravená odovzdať službu kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie služby a  kupujúci si službu neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti iDry SK.

 

3. V prípade, ak si kupujúci službu neprevezme a služba sa vráti spoločnosti iDry SK späť, je spoločnosť iDry SK oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním služby.

 

Spôsob prepravy služby a cena

 

1. Spôsob prepravy služby do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania služby po označení služby.

 

2. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy služby.

 

 

Reklamačné podmienky

 

1. Spoločnosť iDry SK zodpovedá za vady, ktoré má služba pri jej prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí služby v záručnej dobe, s výnimkou vady ktorá vznikla pri preprave služby na strane dopravcu. Záručná doba služby je zhora ohraničená dátumom spotreby služby, pokiaľ boli dodržané všetky podmienky pre správne skladovanie.

 

2. Spoločnosť iDry SK nezodpovedá za vady služby, ktoré vznikli na strane kupujúceho neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok používania.

 

3. Pri službe predávanom za nižšiu cenu spoločnosť iDry SK nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

4. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady služby. Službu zakúpenú cez web je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese: spoločnosť iDry SK, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, alebo: info@idry.sk (ďalej len „reklamačná adresa“)

 

5. Spolu s reklamovanou službou je kupujúci povinný spoločnosti iDry SK odoslať tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovanej službe, ako aj vyplnený reklamačný protokol. Spoločnosť iDry SK nepreberá reklamovanú službu zaslanú na reklamačnú adresu ako dobierka. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie reklamovanej zásielky (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).

 

6. O prijatí reklamácie je spoločnosť iDry SK povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v reklamačnom protokole.

 

7. Postup vybavenia reklamácie určí spoločnosť iDry SK po vzájomnej dohode s kupujúcim v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanovaniami §619–627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami §409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

8. Spoločnosť iDry SK je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť iDry SK je povinná informovať kupujúceho o oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie písomným potvrdením, ktoré môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

 

9. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania  výmenou služby, vrátením kúpnej ceny služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

10. O vybavení reklamácie je spoločnosť iDry SK povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

 

Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

 

1. Dokiaľ nebolo kupujúcemu doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtuje spoločnosť iDry SK žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu, spoločnosť iDry SK vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície služby neúčtuje spoločnosť iDry SK žiadne penále ani iné poplatky.

 

3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia služby. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj služby, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednanej služby (kód a názov), číslo účtu alebo adresu na vrátenie kúpnej ceny, kópiu daňového dokladu (faktúry) a kópiu dokladu o prevzatí zásielky (dodacieho listu). Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy spoločnosť iDry SK odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal prostredníctvom elektronickej pošty.

 

5. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spoločnosť iDry SK je povinná službu prevziať späť. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť iDry SK kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

6. Spoločnosť iDry SK je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

•          ak pri platbe na účet spoločnosti iDry SK kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

•          ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti iDry SK, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť iDry SK schopná dodať službu, najmä z dôvodu, že služba bola vypredaná, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach iDry SK inak ho zaobstarať,

•          ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť iDry SK službu nakupuje.

 

7. Odstúpenie spoločnosti iDry SK od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť iDry SK kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

8. Odstúpenie spoločnosti iDry SK od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti iDry SK na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie služby kupujúcemu.

 

9. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť iDry SK oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

Ochrana osobných údajov

 

1. Odoslanie objednávky cez web spoločnosti iDry SK je podmienené potvrdením súhlasu kupujúceho s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

2. Spoločnosť iDry SK spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednanej služby. Spoločnosť iDry SK zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

 

3. Spoločnosť iDry SK spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a právnickej osoby aj IČO, DIČ, IČ DPH.

 

4. V prípade, ak kupujúci pri registrácii alebo objednaní služby označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti iDry SK, bude mu ich spoločnosť iDry SK zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní služby uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese info@idry.sk.

 

5. Účelom spracúvania osobných údajov je:

•          vystavenie daňového dokladu – faktúry,

•          doručenie služby a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplatenej služby,

•          potvrdenie objednávky, platby za službu, dodania objednanej služby,

•          evidencia osôb registrovaných prostredníctvom webu,

•          evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

•          zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2016.

 

2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.prirodnacistickavzduchu.sk.

 

3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 

Orgán dozoru

 

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 172-3; 02/58272 104

fax č.: 02/58272 170

ba@soi.sk